Mainizar Mainizar
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Published : 4 Documents
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Kutubkhanah

PENGGUNAAN KATA TANYA/ ISTIFHANIAH DALAM ALQUR’AN (SUATU KAJIAN TAFSIR TEMATIK DALAM TAFSIR AL MISHBAH PADA SURAT AL BAQARAH, ALI IMRAN, AN NISA’) Mainizar, Mainizar
Kutubkhanah Vol 14, No 2 (2011): Juli - Desember 2011
Publisher : Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyrakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Al-Qur’an sebagai mukjizat terbesar bagi nabi Muhammad SAW dalam bentuk mu’jizat ma’nawiyah yaitu suatu mukjizat yang dapat disaksikan oleh seluruh umat sepanjang zaman baik dari segi lafaz, makna dan isi kitab ini merupakan tantangan bagi orang-orang yang mengingkari kebenarannya baik orang-orang arab sendiri maupun bangsa lain. Al-Quran telah memberikan petunjuk yang jelas melalui uslub (gaya bahasa) dalam menyampaikan ayatnya yang dapat dilihat dari pembukaan/permulaan surat al- Qur’an. Keberadaan kata tanya dalam al-Quran pasti banyak mempunyai rahasia dan hikmahnya bagi manusia khususnya umat Islam KajianTafsir Tematik dalam Tafsir al-Misbah pada surat-surat al-Qur’an perlu kita dalami. Agar kaum muslimin dapat membaca dan memahami dengan baik serta merenungkan makna kata tanya yang ada dalam surat-surat ini dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah dan rasulnya agar al-Qur’an betul-betul menjadi petunjuk bagi mereka untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat